Faktura korygująca

Faktura korygująca jest wystawiana na tych samych zasadach co zwykła faktura VAT, czyli czynni podatnicy podatku od towarów i usług. Tego rodzaju faktury wystawia zawsze sprzedawca a nie odbiorca. Odbiorca wystawia tylko notę korygującą jeśli wykryje błędy na fakturze, którą otrzyma. Faktury korygujące wystawiamy w sytuacjach takich jak: dokonujemy zwrotu towarów, na które była wystawiona dana faktura; gdy wykryjemy błędy w cenie, stawce czy kwocie podatku VAT lub podwyższymy/obniżymy cenę od towarów i usług ; gdy udzielamy rabatów po wystawionej fakturze pierwotnej.

Każda wystawiona faktura korygująca VAT musi zawierać takie informacje jak:

  • w tytule każdej faktury powinien znajdować się wyrazy „Korekta” lub „Faktura Korygująca
  • kolejny numer identyfikacyjny oraz datę jej wystawienia
  • wszystkie dane zawarte w fakturze pierwotnej, do której faktura korygująca jest wystawiana
  • kwotę podwyższenia lub obniżenia ceny bez podatku
  • kwotę podwyższenia lub obniżenia podatku VAT
  • wystawia się w dwóch egzemplarzach: oryginał i kopie

Pamiętaj, sprzedawca musi posiadać potwierdzenie odbioru faktury, podpis w tym przypadku jest niekonieczny. Takie potwierdzenie może zostać wydane w formie: potwierdzenia odbioru wysłanej pocztą w formie listu poleconego, pisemnego odrębnego potwierdzenia faktu otrzymania faktury korygującej, fax-u podpisanej faktury korygujące, dopiero wtedy można przejść do kolejnego kroku, którym jest rozliczanie stawek VAT, czyli potwierdzenie odbioru faktury korygującej upoważnia do obniżenia kwoty podatku należnego w rozliczeniu za miesiąc, w którym sprzedawca otrzyma to potwierdzenie.

W przypadku, gdy oryginał faktury korygującej ulegnie zniszczeniu lub zaginie, sprzedawca na żądanie nabywcy ma prawo wystawienia duplikat do faktury korygującej. Dodatkowo każda taka wystawiona faktura musi zawierać wyraz „Duplikat” oraz datę jego wystawienia.

 

Wyróżniamy dwa rodzaje faktur korygujących.

Faktura korygująca in plus – wystawiane w wyniku zwiększenia podatku należnego u sprzedawcy i podatku naliczonego u nabywcy.Tego rodzaju fakturę wystawiamy w takim przypadku jak: podwyższamy cenę towaru lub usługi, zostały stwierdzone pomyłki w cenie, stawce lub kwocie podatku bądź w jakiejkolwiek innej pozycji faktury, jeżeli korekta tych błędów zwiększa wykazaną pierwotnie kwotę podatku.

Faktura korygująca in minus – dokumentuje zmniejszenie podatku należnego u sprzedawcy i podatku naliczonego u nabywcy wykazanego wcześniej na fakturze pierwotnej. Wystawie się je w takim przypadku jak: udzielenie rabatu, zwrotu towarów sprzedawcy, zwrotu nabywcy kwot nienależnych, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy VAT, dokonano zwrotu nabywcy zaliczek, przedpłat, zadatków lub rat podlegających opodatkowaniu lub, gdy stwierdzono pomyłki w cenie, stawce lub kwocie podatku bądź w jakiejkolwiek innej pozycji faktury, jeżeli korekta tych błędów zmniejsza pierwotnie wykazaną kwotę podatku.

Darmowy program do faktur, czyli jak skorzystać z aplikacji internetowej.

 

 

____________________________________________________________

Zobacz również program na zamówienie